Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

I. Informacje ogólne

1.Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym www.sklepikspozywczy.pl działającym pod adresem internetowym: www.sklepikspozywczy.pl

1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę: Firma Handlowa Novi ul. Polna 9, Kwaśniów Górny, 32-310 Klucze Nip 637-193-44-38 REGON 356712176

Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepikspozywczy.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Dostawcy – należy przez to rozumieć (i) podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), (ii) pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do wydawania Towarów przy odbiorze osobistym.

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

Placówce Handlowej Sprzedawcy – należy przez to rozumieć sklepy prowadzone przez Sprzedawcę pod nazwą handlową „Novi"

 


II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC;

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

c. przeglądarka internetowa;

d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

f. aktywne konto e-mail.

2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.

2.1.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

4. Zamawiający składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia, oraz potwierdzenia dostępności towaru przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,

d. w razie braku dostępności towaru.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

9. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach 10-18 od poniedziałku do piątku.

10.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie internetowej Sklepu lub listownie na adres Sprzedawcy.

12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.

13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

14.W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

15. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym.

16. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

17. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

18. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.


III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Z reguły dostępne formy płatności to:

a. gotówka (pobranie)- zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,

b. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,

c. karta kredytowa i karta płatnicza - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

d. Szybkie płatności internetowe Pay-by link. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO - IPKO, Bank Pekao - PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK.

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Płatności w formach, o których mowa w lit. a., i c. powyżej możliwe są jedynie w przypadku dostaw realizowanych Odbiorem Własnym. Płatność w ten sposób nie jest możliwa, jeżeli dostawa jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Płatność on-line kartą płatniczą może nastąpić jedynie, gdy posiadana przez Zamawiającego karta daje mu taką możliwość.

3. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku Towarów na wagę, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi więcej niż +/-5%, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu Cenę, o ile została ona uiszczona przez Zamawiającego z góry.

4. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki kurierskiej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru na stronie internetowej Sklepu.

 


IV. Dostawa

1. Obszar działania Sklepu to teren całej Polski.

Możliwość i formę dostawy Zamówienia (dostawa Firmą Kurierską, a także dostępność Towarów wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może sprawdzić w Sklepie) Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

2. Z transportu Firmą Kurierską wyłączone są produkty świeże oraz takie które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie długiego transportu.

3. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

5.1.W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, Protokołu Zwrotu.

 


V. Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru, z zastrzeżeniem punktów poniżej. Zamawiający zwraca Towar Sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór można Pobrać Tutaj

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

1.2 Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 


VI. Reklamacja Towaru

1. Reklamacje można składać bezpośrednio u Dostawcy w razie odbioru osobistego Zamówienia, lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2. W razie dostarczenia Zamówienia przez Firmę Kurierską - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sklepem.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

 


VII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Zamawiającego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

4. Sprzedawca posługuje się za zgodą Zamawiającego plikami cookies.

5. Dane osobowe Zamawiającego chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6. Zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO dane Zamawiającego będą przetwarzane do celów realizacji zamówienia, nie będą one udostępniane innym podmiotom, chyba że niezbędne jest to do realizacji zamówienia.

 


VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl